Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen Tekstbureau Paul Hauer en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

Kwaliteit

Artikel 1. Tekstbureau Paul Hauer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht van de opdrachtgever. 

Proefversie en herziening

Artikel 2. Van iedere tekst wordt een proefversie aan de opdrachtgever overhandigd in een Word- of Google Docs-document. De opdrachtgever geeft hier relevante feedback op. De feedback wordt in de definitieve versie verwerkt door Tekstbureau Paul Hauer.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 3. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

Artikel 4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Tekstbureau Paul Hauer niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Tekstbureau Paul Hauer heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Offertes

Artikel 5. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Op basis van het gesprek wordt een vrijblijvende offerte opgesteld. De opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te geven alvorens Tekstbureau Paul Hauer het gewenste werk verricht.

Artikel 6. De offerte is gedurende 30 dagen geldig. Bij het uitblijven van een reactie vanuit de opdrachtgever vervalt de aanbieding automatisch. 

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 7. Bij akkoord op de vrijblijvende offerte dient de opdrachtgever die schriftelijk kenbaar te maken aan Tekstbureau Paul Hauer. Na akkoord zal het werk in overeenstemming met de opdracht en op basis van de wensen van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 8. Bij het voltooien van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een digitale factuur in PDF-formaat.

Artikel 9. De betalingstermijn van de factuur is 14 werkdagen.

Artikel 10. Tekstbureau Paul Hauer behoudt het recht om een vooruitbetaling per bankoverschrijving te eisen.

Vrijwaring

Artikel 11. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekstbureau Paul Hauer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste nalatigheid van Tekstbureau Paul Hauer.

Aansprakelijkheid

Artikel 12. Tekstbureau Paul Hauer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste nalatigheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Tekstbureau Paul Hauer geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Tekstbureau Paul Hauer jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

Artikel 13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Tekstbureau Paul Hauer.

Artikel 14. Tekstbureau Paul Hauer verleent bij levering het recht voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tekstbureau Paul Hauer. Tekstbureau Paul Hauer behoudt het recht om voor de toestemming voor hergebruik of doorverkoop een vergoeding te eisen. 

Artikel 15. Het vermelden van Tekstbureau Paul Hauer of diens werknemers als auteur van het aangeleverde werk is niet noodzakelijk als de opdracht is voltooid en door de opdrachtgever is voldaan. 

Artikel 16. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Tekstbureau Paul Hauer krijgt, kan Tekstbureau Paul Hauer op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 17. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd: Publicatie zonder betaling van de factuur, hergebruik van de tekst, gebruik van tekst op ander medium dan op overeengekomen medium, doorverkoop van teksten aan derden, het kopiëren van de door Deseos gecreëerde teksten zonder toestemming.

Artikel 18. De schadevergoeding voor inbreuk op de auteursrecht bedraagt een starttarief van € 1000,- en € 50,- voor iedere dag dat de opdrachtgever in overtreding is. 

Betaling

Artikel 19. De opdrachtgever zorgt dat de factuur binnen 14 werkdagen is voldaan. De 14 werkdagen gaan in op de datum van de factuur die door Tekstbureau Paul Hauer is aangeleverd.

Artikel 20. Bij het uitblijven van een betaling of het niet nakomen van de afspraak, draagt Tekstbureau Paul Hauer de vordering in aan incassobureau DAS te Zwolle.

Artikel 21. Alle incassokosten en bijkomstige kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Geschillen

Artikel 22. Op elke overeenkomst tussen Tekstbureau Paul Hauer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te Utrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Tekstbureau Paul Hauer
Van Herwijnenplantsoen 208
3431VP Nieuwegein

+31(0)648698455
info@paulhauer.nl 

KVK: 80052010
BTW: NL003387491B45
Bank: Knab
IBAN: NL83KNAB0417146523

Openingstijden
Maandag : 9:00-17:00
Dinsdag : 9:00-17:00
Woensdag : 9:00-17:00
Donderdag : 9:00-17:00
Vrijdag : 9:00-17:00
Zaterdag : Gesloten
Zondag : Gesloten