Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen opdrachtgever en Paul Hauer. Indien jij namens een derde partij handelt gelden de algemene voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

OVEREENKOMST

01 ) Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden overeengekomen.
02 ) Offertes zijn vrijblijvend en voor 14 werkdagen geldig.

OPDRACHTEN

03 ) Paul Hauer heeft een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Teksten worden in opdracht van de opdrachtgever geleverd, zonder garanties over de resultaten die met de teksten behaald worden.
04 ) Paul Hauer investeert in zijn opdrachtgevers en luistert aandachtig naar de informatie en de wensen van de opdrachtgever. Het resultaat is afhankelijk van de door jou verstrekte informatie.
05 ) Als opdrachtgever heb je de plicht om de teksten te controleren op eventuele fouten en onjuistheden.
06 ) Paul Hauer behoudt het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt jouw betalingsverplichting.
07 ) De opdrachtgever mag een opdracht staken of opschorten, maar de betalingsplicht blijft voor het werk dat reeds is uitgevoerd.

LEVERING

08 ) De datum van de oplevering vindt in overleg plaats.
09 ) De opdrachtgever mag deadlines opleggen. Paul Hauer behoudt het recht om hier wel of niet op in te gaan.
10 ) Paul Hauer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook wanneer een deadline niet wordt gehaald.
11 ) Teksten worden aangeleverd in .WORD-document. Een andere aanlevering is in overleg mogelijk met uitzondering van hard prints.

WIJZIGINGEN

12 ) Na het aanleveren van de eerste versie van de opdracht, heb je 1 wijzigingsronde.
13 ) Gewenste wijzigingen worden door de opdrachtgever per e-mail doorgegeven.
14 ) Bij het verzoek van het herschrijven van een artikel worden extra kosten in rekening gebracht.

BETALINGEN

15 ) Facturen worden digitaal per e-mail aangeboden.
16 ) De betalingstermijn is 14 dagen tenzij anders overeengekomen.
17 ) Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden, wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim.
18 ) Bij het uitblijven van een betaling, wordt de factuur overgedragen aan het incassobureau. De buitenrechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
19 ) Een betalingsregeling is mogelijk als de opdrachtgever schriftelijk kan aantonen dat een betaling niet mogelijk is.
20 ) Paul Hauer behoudt het recht om de opdracht via een pro forma factuur te factureren. Wat inhoudt dat de opdracht pas wordt uitgevoerd als de betaling is verricht.

RECHTEN

21 ) Paul Hauer behoudt het recht om zicht te beroepen op het auteursrecht.
22 ) Paul Hauer behoudt het recht om zijn naam en bedrijfsnaam niet te vermelden bij een publicatie van een tekst.
23 ) De publicatierechten worden overgedragen op het moment dat de betaling is verricht.
24 ) De opdrachtgever mag de teksten niet doorverkopen of overdragen aan derden.
25 ) De opdrachtgever mag een verzoek indienen of het publicatierecht mag worden overgedragen aan derden.
26 ) Bij inbreuk van auteursrechten, hier valt onder doorverkoop zonder overeenkomst, publicatie zonder betaling en kopiëren van teksten van opdrachtgevers, zal Paul Hauer een schadevergoeding eisen met een starttarief van € 1000,- excl. BTW en een bedrag van € 500,- excl. BTW voor iedere dag dat er inbreuk op de auteursrechten worden gemaakt. Ook de gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de partij, die in overtreding is.

AANSPRAKELIJKHEID

27 ) Paul Hauer is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten.
28 ) Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaar jij, als opdrachtgever, Paul Hauer van die aansprakelijkheid.
29 ) Als opdrachtgever ben je altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.
30 ) Als Paul Hauer wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.
31 ) Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

GESCHILLEN

32 ) Conflicten tussen Paul Hauer en opdrachtgever worden onderling opgelost.
33 ) Wanneer rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de Rechtbank te Utrecht, tenzij dit om dwingende reden onmogelijk is of wij anders overeengekomen zijn.