Algemene voorwaarden

Paul Hauer schrijft wervende teksten voor bedrijven en particulieren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, social media kanalen en diensten van Paul Hauer te Utrecht, geregistreerd met KVK nummer 80052010 te Utrecht.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen Paul Hauer en de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever namens een derde partij handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Overeenkomst

1 Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling zijn overeengekomen.

2. Offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig.

Opdracht

3. Paul Hauer heeft een leveringsplicht. Opdrachten worden naar wens van de klant uitgevoerd. Paul Hauer biedt geen garanties op de resultaten die met de teksten behaald worden.

4. Paul Hauer investeert in jouw wensen en jouw organisatie, producten en diensten. De opdrachtgever is transparant en voorziet Paul Hauer van waarheidsgetrouwe informatie.

5. Paul Hauer werkt zorgvuldig en levert teksten zo goed mogelijk af. De opdrachtgever heeft de plicht om de teksten te controleren op eventuele fouten en onjuistheden.

6. Paul Hauer behoudt het recht om opdrachten te staken en/of uit te stellen. In dat geval vervalt de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever behoudt het recht om een opdracht te staken en/of uit te stellen. De betalingsverplichting voor geleverd werk blijft van kracht.

Levering

8. De opdrachtgever stelt een duidelijke deadline aan Paul Hauer.

9. Zonder een afgesproken levertermijn zal Paul Hauer binnen 3 werkdagen een eerste draft overhandigen wanneer er een akkoord is gegeven op de offerte.

10. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe informatie als Paul Hauer daarom vraagt.

11. Draft teksten worden geleverd in .WORD document. Een definitieve tekst wordt in zowel .WORD als .PDF aangeleverd. Inclusief bijhorend factuur in .PDF formaat met een betalingstermijn van 14 dagen.

Wijzigingen

12. Om de snelheid en kwaliteit te borgen kan de opdrachtgever na de draft de wijzigingen kenbaar maken. Binnen 3 werkdagen volgt een definitieve versie in zowel .WORD als .PDF formaat.

13. Na levering en facturatie is het niet mogelijk om een aangeleverde tekst te wijzigen. De opdrachtgever zal op dat moment een nieuwe offerte moeten aanvragen.

14. Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail op tekstschrijver@paulhauer.nl worden doorgegeven.

15. Aanvullende wijzigingen na facturatie worden gezien als een nieuwe opdracht en gefactureerd worden zoals overeengekomen in een vrijblijvende offerte.

Betaling

16. Facturen worden digitaal en in .PDF formaat aangeboden.

17. Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen ingaande op de dag van facturatie.

18. Overschreden betalingstermijnen resulteren in een vermeerdering met de wettelijke rente berekend van het moment van verzuim.

19. Bij uitblijven van betaling wordt de factuur overgedragen aan het incassobureau. De buitengerechtelijke kosten is voor rekening van de opdrachtgever.

20. Bij betalingsproblemen dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken aan Paul Hauer om eventueel een betalingsregeling te treffen. Een betalingsregeling is alleen mogelijk indien de opdrachtgever schriftelijk kan aantonen dat de opdrachtgever niet in staat is om de rekening te voldoen.

21. Paul Hauer behoudt het recht om een vooruitbetaling d.m.v. een pro forma factuur  te eisen.

Rechten

22. Paul Hauer behoudt indien van toepassing het recht om zich te beroepen op auteursrecht.

23. Aangeleverde teksten mogen uitsluitend gebruikt worden op het domein van de opdrachtgever en onder geen enkele voorwaarde worden gedupliceerd. Bij onrechtmatig gebruik behoudt Paul Hauer het recht om juridische stappen te ondernemen.

24. Paul Hauer heeft het recht om een naamsvermelding van de auteur of het bedrijf bij een aangeleverde tekst te weigeren.

25. Een tekst voor derde partijen of jouw opdrachtgever mogen uitsluitend worden gedeeld wanneer Paul Hauer waarheidstrouw geïnformeerd is en akkoord heeft gegeven.

Aansprakelijkheid

26. Paul Hauer is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in teksten.

27. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaart de opdrachtgever Paul Hauer van die aansprakelijkheid.

28. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

29. Bij aantoonbare ondeskundigheid of nalatigheid door Paul Hauer is het schadebedrag beperkt tot een maximum van het factuurbedrag. Aansprakelijkheid geldt niet voor indirecte schade, zoals gevolgschade, derving van inkomsten en verlies van gelden.

30.  Mocht een bepaling uit de algemene voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Geschillen

31. Conflicten tussen Paul Hauer en opdrachtgever worden onderling opgelost.

32. Bij een impasse en rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de rechtbank te Utrecht. Juridische kosten en bijkomstige kosten zijn voor de opdrachtgever wanneer de uitspraak in het voordeel van Paul Hauer is uitgesproken.